– chci přijmout svátost biřmování?

Přihlásit se, nejpozději během druhé poloviny srpna, faráři. Se začátkem školního roku se rozbíhají přípravy na přijetí těchto svátostí, které obnášejí 20 setkání (dvě do měsíce, jedno setkání trvá cca hodinu a čtvrt).
Je možná i individuální domluva, zvl. v případech, kdy se s křesťanstvím nezačíná „na zelené louce“.

Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. (Sk 8, 14 – 16)

„… „kdo uvěří a přijme křest, bude spasen;“ … (Mk 16,16)
Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí‐li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí‐li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. (Jan 3, 3 – 5)

Téhož dne večer ‐ prvního dne po sobotě ‐ když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ 
(Jan 20, 19 – 23)

„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“ Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete‐li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. 56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. „(Jan 20, 51 – 57)