– chci ke svátosti smíření

Příležitost ke svátosti smíření:

– 30 minut před večerní mší svatou v kostele
– bezprostředně po ranní mši svaté v kostele
– po telefonické domluvě

 

Téhož dne večer ‐ prvního dne po sobotě ‐ když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. 21 Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“  (Jan 20, 19 – 23)