Výzva předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, ohledně dodržování aktuálních nařízení Vlády ČR

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.

Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.

Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu, které je přílohou této výzvy.

Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!

Za Českou biskupskou konferenci Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda
 

Olomouc, 27. října 2020

Pastýřský list na Slavnost Nejsvětější Trojice

Drazí bratři a sestry, s radostí dnes děkujme Bohu za možnost se po dlouhé době izolace znovu sejít ve společenství ke slavení liturgie. Slavíme veliké tajemství naší víry, slavíme Nejsvětější Trojici. V Ježíši Kristu nám Bůh dal poznat, že on, který je láska, žije ve společenství, ve společenství lásky. Kde je láska, tam musí být … Číst dál

Modlitba arcibiskupa Jana Graubnera ke znovuotevření kostelů

V situaci, kdy se postupně otevírají kostely uzavřené v rámci prevence před šířením nemoci covid-19, sepsal arcibiskup Jan Graubner speciální modlitbu. Věřící se ji mohou společně modlit po bohoslužbách o slavnosti Nejsvětější Trojice 7. června 2020, k soukromé modlitbě ji ovšem můžete využít kdykoli.
Číst dál Modlitba arcibiskupa Jana Graubnera ke znovuotevření kostelů

Prosby za déšť

Všem farnostem
Arcidiecéze olomoucké

Drazí bratři,
současná epidemie nejen ochromila náš život a působení, ale i upoutala naši pozornost tak, že si téměř nevšímáme mimořádného sucha, které je horší, než v předchozích letech, a kromě jiného hrozí mimořádná neúroda. Naši předkové slavívali jarní prosebné dny (suché dny) před svátkem svatého Marka s posty a procesím do polí, kdy prosili za příhodný déšť a požehnanou úrodu.
I když nemůžeme konat prosebná procesí, vyjděte si, prosím, do polí sami na procházku a modlete se cestou. K podobným soukromým vycházkám s modlitbou vyzvěte i své farníky.
Lze použít Benedikcionál či Pastorační pomůcku pro veřejné pobožnosti a vzít s sebou svěcenou vodu. Ve vhodný liturgický den lze použít i zvláštní mešní formulář. Také připomínám brožurku modliteb a písní za déšť. Ty by bylo dobré používat často v kostele, i když nás tam může být jen málo.

S vděčností za vaše osobní zapojení do těchto proseb i získání farníků pro tento úmysl všem ze srdce žehná

+Jan Graubner

Olomouc, 20. 4. 2020

– Brožurka modliteb a písní za déšť ke stažení