Papež udělí mimořádné požehnání Urbi et Orbi a výzva ke společné modlitbě

V neděli 22. března při polední modlitbě Anděl Páně vyzval papež František všechny křesťany, aby se ve středu 25. března 2020 v poledne společně pomodlili Otčenáš s úmyslem za zastavení šíření koronaviru, za nemocné a zdravotníky.

Dále ohlásil, že v pátek 27. března po 18. hodině udělí mimořádné požehnání Urbi et Orbi, které se za normálních okolností uděluje pouze v době Vánoc a Velikonoc.

„V těchto dnech zkoušky, kdy se lidstvo chvěje před hrozbou pandemie, chtěl bych všem křesťanům navrhnout, aby svoje hlasy volající k nebi spojili. Vybízím hlavy všech církví a představitele všech křesťanských společenství, spolu se všemi křesťany různých vyznání, volat současně k Nejvyššímu, všemohoucímu Bohu, recitací modlitby, kterou nás naučil Ježíš, náš Pán. Všechny tedy zvu, aby se – několikrát denně – ale všichni společně ve středu, 25. března, v poledne, pomodlili všichni zároveň Otče náš. V den, kdy si mnozí křesťané připomínají, že bylo Panně Marii zvěstováno Vtělení Slova, kéž Pán vyslyší jednomyslnou modlitbu všech svých učedníků, kteří se připravují na oslavu vítězství Zmrtvýchvstalého Krista.

S tímtéž úmyslem budu v pátek 27. března v 18 hodin předsedat modlitebnímu zastavení na nádvoří před bazilikou sv. Petra s prázdným náměstím. Všechny už nyní zvu k duchovní účasti pomocí komunikačních prostředků. Budeme naslouchat Božímu Slovu, vzneseme svoji úpěnlivou prosbu a budeme adorovat Nejsvětější svátost a na závěr udělím požehnání Urbi et Orbi, spojené s příležitostí obdržet plnomocné odpustky.“

Páteční adoraci a požehnání Urbi et Orbi bude přenášet TV Noe. … Číst dál

Vyjádření ČBK ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020

Drazí bratři a sestry, situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl … Číst dál

Modlitba za zastavení šíření koronaviru, za nemocné a zdravotníky

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě růžence nebo korunky Božího milosrdenství:

– za ukončení epidemie
– za všechny nemocné a jejich ošetřovatele
– za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí
– za překonání strachu
– za pomoc pro všechny zasažené
– za odpuštění hříchů i usmíření se s Bohem,
– za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají
– abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či Korunkou k Božímu milosrdenství nebo Růžencem.

Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou,
napsal arcibiskup olomoucký Jan Graubner speciální modlitbu.


Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva….
Číst dál

Regulace účasti na bohoslužbách

Milí farníci,

vzhledem k tomu, že nemůžeme mít bohoslužby, kterých by se účastnilo víc než 30 lidí, vyhlašuji od neděle 15. 3. regulaci účasti na bohoslužbách.

Regulace pro nás znamená omezení! Bude to zkušenost, že nemohu mít vždy co bych chtěl.

Bude to bolestné zvl. při mších na vaše úmysly. Nebude možné na ně zvát členy rodiny, kteří do kostela běžně nechodí, nebo jsou přespolní. Úmysly budeme posouvat tak, abych je sloužil v den, ve který na vás připadne možnost účastnit se mše svaté.