Odpustky dušičky 2020

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE – DEKRET V probíhajícím roce 2020 budou plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým vzhledem k pandemii nemoci covid-19 prodlouženy na celý měsíc listopad; mění se podmínky a zbožné skutky, aby byl křesťanský lid v bezpečí K této Apoštolské penitenciárii došlo v nedávné době velmi mnoho žádostí duchovních pastýřů, aby byly v probíhajícím roce vzhledem k epidemii … Číst dál

Výzva předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, ohledně dodržování aktuálních nařízení Vlády ČR

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.

Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.

Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu, které je přílohou této výzvy.

Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!

Za Českou biskupskou konferenci Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda
 

Olomouc, 27. října 2020

Možnost účasti na mši svaté v našem kostele

Mše svatá, na kterou je zapsaný úmysl – rezervováno pro toho, kdo má úmysl. Mše svaté se může účastnit víc než jeden člověk v případě, že jde o členy společné domácnosti.

Na ostatní mše svaté se můžete hlásit telefonicky (ne SMS, ani email) v pondělí a od středy do pátku od 18:30 do 19:00. V tu dobu budu mít zapnutý počítač a snadno vyhledám, na kterou mši sv. je ještě volné místo. Bez počítače to nejde, proto v jiných časech a dnech tuto službu prosím nežádejte. Ti z Vás, kteří se nebudete moci účastnit nedělní mše svaté v kostele, připojte se prosím v duchu ke slavení bohoslužeb prostřednictvím přenosů v médiích.

Slavení svátosti smíření je dobré také domluvit telefonicky ve stejný čas – v pondělí a od středy do pátku od 18:30 do 19:00.

Těším se na Vaši účast a žehnám i těm, kteří se z oprávněných důvodů nebudou mší v kostele účastnit, dokud nepřijdou bezpečnější časy.
Pán s Vámi!

farář

Nová omezení vlády od 14. října ohledně bohoslužeb a náboženských akcí

Na základě usnesení Vlády ČR č. 1021 jsou platná s účinností od 14. 10. 2020 nová opatření, která se týkají i bohoslužeb a náboženských akcí. – vnitřní i venkovní akce jsou omezeny do 6 osob – týká se i bohoslužeb a dalších náboženských akcí – tento zákaz se nevztahuje na svatby a pohřby, ty jsou … Číst dál